Kvkk – Tuzla Garden Hotel & Spa İstanbul
Tuzla Garden Hotel&Spa Hayatın İçinde "In Life"
+90 (216) 446 00 13 – 14
open-navigation
close-navigation
Tuzla Garden Hotel&Spa Hayatın İçinde "In Life"
Tuzla Garden Hotel&Spa Hayatın İçinde "In Life"
tg

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

2018 yılından bugüne kadar Turizm  sektöründe hizmet vermekte olan Krb Turizm (“TUZLA GARDEN HOTEL”) olarak, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu kapsamda, veri sorumlusu sıfatıyla ve gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ülkemizin taraf bulunduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

www.tuzlagarden.com internet sayfamızı ziyaret etmeniz durumunda;

 

 • Trafik bilgileriniz (giriş çıkış saatiniz ve IP adresiniz), 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile KVKK 5/2-a ve KVKK 5/2-c maddelerinden doğan yükümlülüğümüz kapsamında,

 

 • Kullandığımız çerezler vasıtasıyla elde ettiğimiz kişisel verileriniz, sizlere en kaliteli hizmeti sunabilmek için KVKK 5/2-f kapsamında

 

tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla tarafımızca toplanmış olacak ve KVKK’da belirtilen;

 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olması,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olması,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için olması,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi

 

ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

 

TUZLA GARDEN HOTEL  olarak kişisel verilerinizi;

 

 • İnternet sitemiz vasıtasıyla sizlere sunduğumuz hizmetleri iyileştirme, ilgilendiğiniz sekmeler ve ilgili sekmelerde geçirdiğiniz vakit doğrultusunda sizlere en uygun hizmeti sağlama,

 

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

 

 • Yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülükleri yerine getirme

 

amaçlarıyla, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
 • TUZLA GARDEN HOTEL’inbir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, 
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla TUZLA FARDEN HOTEL’İN meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması 

 

 dahilinde işliyoruz. 

 

Kişisel verileriniz

 

 • Sunduğumuz hizmetin kalitesini arttırmak ve bütünlüğünü sağlamak amacıyla grup şirketlerimize,

 

 • Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanlarıile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere, 

 

 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,

 

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına

 

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, tarafımızca aktarılabilecektir. 

 

Kişisel verilerinizle ilgili olarak; 

 

 1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarına sahipsiniz.

 

 

 

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi

 

İadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

 

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ“‘de belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır ancak başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.

 

Başvurunuz KVKK‘da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla TUZLA GARDEN HOTEL olarak sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir.

 

TUZLA GARDEN HOTEL olarak, tuzlagarden.com içerisinde başkaca sitelere bağlantılar bulunduğunu ve TUZLA GARDEN HOTEL’ in gizlilik ilkelerinin sadece tuzlagarden.com platformumuzda uygulanacağını, bağlantısı bulunan diğer sitelerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluğumuz bulunmadığını hatırlatmak isteriz.

 

 

This will close in 0 seconds