TR EN
Kişisel Verilerin Korunması

TUZLA GARDEN HOTEL & SPA MÜŞTERİLERİNE AİT

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

 

Biz, KRB Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Tuzla Garden Hotel & Spa”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız ve bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan Tuzla Garden Hotel & Spa’in yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir. 

 

Neden bu metni okuyorum?

 

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir), bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

 

Kişisel verilerim neden kullanılıyor?

 

Tuzla Garden Hotel & Spa olarak kişisel verilerinizi;

 • Sizlerle olan iletişim faaliyetlerimizin yürütülmesi (Örneğin: Gerçekleştirdiğiniz işlemlere ilişkin bilgilendirme yapabilmek ve onaylarınızı alabilmek için sizinle iletişime geçmek adına kişisel verilerinizi işliyoruz.),

 • Konaklama talebinizin alınabilmesi, konaklama sözleşmesinin kurulabilmesi ve konaklamanızın gerçekleştirilmesi (Örneğin: Rezervasyon talebinizi kayıt altına almak, gerekli hallerde teyit etmek ve konaklamanızı sağlamak adına kişisel verilerinizi işliyoruz.),

 • Rezervasyonunuza ilişkin ödemenizin gerçekleştirilmesi ve faturalandırılması (Örneğin: Rezervasyonunuzu onaylamanız sonrasında, ödemeyi gerçekleştirdiğinize ilişkin kayıtları tutarak konaklamanızın sağlanması için bu verileri işliyoruz.)

 • Kullandığınız hizmetlere ilişkin takip ve faturalandırma süreçlerinin yürütülebilmesi (Örneğin: Minibar ya da kuru temizleme hizmetlerimizi kullanımınıza yönelik günlük takip yapılarak ücret faturalandırması amacıyla kişisel verilerinizi işliyoruz.)

 • Hukuki yükümlülüklerimizin gerçekleştirilebilmesi (Örneğin: “Kimlik Bildirme” mevzuatı kapsamında; konaklamanız halinde kimlik bilgilerinizi, geliş ve ayrılış kayıtlarınızı günü gününe tutmak ve yetkili kamu kurumlarına ibraz etmek zorundayız.)

 

amaçlarını gerçekleştirebilmek için işliyor ve bu amaçların dışında kişisel verilerinizi asla kullanmıyoruz.

 

Kullanılan kişisel verilerim nelerdir?

Yukarıda belirttiğimiz amaçlar çerçevesinde aşağıda yer alan kişisel verilerinizi kullanıyoruz.

 

Veri Kategorisi

İşlenen Kişisel Verileriniz

Kimlik Verisi

Adınız ve soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, imzanız, beraberindeki eş ve 15 yaşından küçük çocuklarınızın adı soyadı, yaşı ve size olan yakınlık derecesi bilgileriniz, yabancı uyruklu olmanız halinde uyruk bilginiz ve pasaport numaranız

İletişim Verisi

Cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz

Müşteri İşlem Verisi

Ödeme ve fatura bilginiz, kuru temizleme hizmetleri ve minibar kullanımınız, konaklama ve oda türü talepleriniz

Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi

Otel’e giriş ve Otel’den çıkış tarihleriniz 

Diğer Bilgiler

Verilen oda numaranız

 

Önemli Not: Kameralarımız Tuzla Garden Hotel & Spa içerisinde çalışanların, siz müşterilerimizin ve Otel’in güvenliğini sağlamak adına kayıt almaktadır. Kamera sistemlerine otel içi erişim sınırlı personele sağlanmış olup verilerin gizliliği adına gerekli güvenlik tedbirleri Tuzla Garden Hotel & Spa tarafından alınmıştır. Tuzla Garden Hotel & Spa kamera kayıt sistemi vasıtasıyla işlenen kişisel verilerinize yönelik aydınlatma metnini, danışmadan temin edebilirsiniz. 

 

Önemli Not: Birlikte konaklayacağınız kişilere, kişisel verilerini tarafımızla paylaştığınız yönündeki gerekli bilgilendirmeyi yapmış olduğunuz kabul edilmektedir.

 

Kişisel verilerim nasıl ve hangi gerekçe ile elde ediliyor?

Tuzla Garden Hotel & Spa olarak kişisel verilerinizi,

 • Ön büro tarafından temin edilen ve rezervasyon sırasında doldurduğunuz Konaklama Belgesi,

 • Konaklama Belgesi’nde iletmiş olduğunuz bilgilerinizin doğruluğunun teyit edilmesi amacıyla kimlik belgeniz, 

 • Kullandığınız kuru temizleme, minibar hizmetlerine yönelik kayıtlarımız,

 • Kamera kayıt sistemi

vasıtasıyla kimi zaman dijital kimi zaman dijital olmayan yollarla (KVKK’da otomatik olan veya olmayan yöntem şeklinde ifade edilmektedir) toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi, şirketimizle olan ilişkiniz kapsamında; gerekli sözleşmeleri kurabilmemiz ve uygulayabilmemiz, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuki olarak geçerli sayılan menfaatlerimizi yerine getirebilmemiz, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması adına kişisel verilerinizi zorunlu olarak işleyebilmemiz, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amaçları ile kanunların zorunlu tutması sebebiyle toplamaktayız.

 

Önemli Not: Konaklama Belgesi’nde iletmiş olduğunuz bilgilerinizin doğruluğunun teyit edilmesi amacıyla talep ettiğimiz kimlik belgeniz tarafımızca kopyalanmamaktadır. Kimlik belgeniz, Konaklama Belgesi ile karşılaştırıldıktan sonra size teslim edilmektedir.

 

Kişisel verilerim başkalarına aktarılıyor mu?

Evet, kişisel verilerinizi özetle resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

 • İş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz, amacıyla avukatlar, denetçiler ve vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere,

 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan genel kolluk örgütlerine, Türkiye İstatistik Kurumu gibi diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, 

 • İstediğiniz takdirde avukatlarınız gibi vekil veya yasal temsilcilerinize, vekil veya temsilcilerinize ilettiğiniz taleplerin yerine getirilmesi amacıyla,

 • Rezervasyonunuzu online olarak yapmanız halinde, rezervasyonunuzun tamamlanabilmesi ve konaklama hizmetinin sunulabilmesi amacıyla çevrimiçi rezervasyon firmalarına,

 • Rezervasyonunuza ilişkin faturalandırmaların yapılabilmesi amacıyla iş ortağımız olan şirketlere

aktarılabilmektedir.

KVKK bana hangi hakları veriyor?

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

 

Haklarımı nasıl kullanabilirim?

Belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

ÇEREZ POLİTİKASI

 

Çerez Politikası (aşağıda kısaca “Politika olarak anılacaktır.) Tuzla Garden Hotel & Spa (aşağıda kısaca “Tuzla Garden olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır ve www.tuzlagarden.com (aşağıda kısaca “Portal olarak anılacaktır.) üzerinde size sunulan aydınlatma metninin bütünleyici bir parçasıdır. Tuzla Garden bu Politika’yı Portal’da hangi çerezlerin kullanıldığını açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

 

ÇEREZ NEDİR?

Çerezler, tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan küçük bilgilerdir. Genellikle ziyaret ettiğiniz internet sitesini kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, sunulan hizmetleri geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanılır ve bir internet sitesinde gezinirken kullanım kolaylığına katkıda bulunabilir.  

 

ÇEREZ TÜRLERİ NELERDİR?

 

Çerezler kullanım ömrü, kullanım amacı ve çerezin sahibi veya çerez yerleştiren tarafa göre çeşitli ayrımlara tabi tutulurlar. 

KULLANIM ÖMRÜNE GÖRE ÇEREZLER

 • Oturum Çerezi: Bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulan ve ziyaret süreniz boyunca kullanılan, tarayıcı penceresi kapatılana kadar geçerli olan çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretinizin sürekliliğini ve güvenliliğini sağlamaktır.

Örneğin, birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formların doldurulmasını sağlar.

 • Kalıcı Çerezler: Bir internet sitesini ilk ziyaretinizde oluşturulur, kullanım ömrüne bağlı olarak ve/veya siz silinceye kadar sabit diskinizde kalır. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilere daha hızlı ve iyi bir hizmet sunarak site işlevselliğini arttırmaktır.

Örneğin, ziyaretçi tercihlerini hatırlayarak, iletilecek içeriğin bu tercihler doğrultusunda belirlenmesi.

 

KULLANIM AMACINA GÖRE ÇEREZLER

 

 • Zorunlu/Teknik Çerezler: Ziyaret ettiğiniz internet sitesinin düzgün şekilde çalışabilmesi için zorunlu çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, sitenin çalışmasını sağlamak yoluyla gerekli hizmet sunmaktır. Örneğin, internet sitesinin güvenli bölümlerine erişmeye, özelliklerini kullanabilmeye, üzerinde gezinti yapabilmeye olanak verir. 

Sitemizde, bu tür çerezler kullanılmaktadır.

 • Analitik/Performans Çerezler: İnternet sitesinin kullanım şekli, ziyaret sıklığı ve sayısı, hakkında bilgi toplayan ve ziyaretçilerin siteye nasıl geçtiğini gösterirler. Bu tür çerezlerin kullanım amacı, sitenin işleyiş biçimini iyileştirerek performans arttırmak ve genel eğilim yönünü belirlemektir. Ziyaretçi kimliklerinin tespitini sağlayabilecek verileri içermezler.

Örneğin, gösterilen hata mesajı sayısı veya en çok ziyaret edilen sayfaları gösterirler. 

Sitemizde bu tür çerezler kullanılmaktadır.

 • İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler: Ziyaretçinin site içerisinde yaptığı seçimleri kaydederek bir sonraki ziyarette hatırlar. Bu tür çerezlerin amacı ziyaretçilere kullanım kolaylığı sağlamaktır.

 • Hedefleme/Reklam Çerezleri: Ziyaretçilere sunulan reklamların etkinliğinin ölçülmesi ve kaç kere izlendiğinin hesaplanmasını sağlarlar. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilerin ilgi alanlarına özelleştirilmiş reklamların sunulmasıdır.

Sitemizde bu tür çerezler kullanılmaktadır.

 

ÇEREZİN SAHİBİ VEYA ÇEREZ YERLEŞTİREN TARAFA GÖRE ÇEREZLER

 

 • Birinci Parti Çerezler: Ziyaretçisi olunan internet sitesi tarafından tanımlanan ve sadece bu site tarafından okunabilen çerezlerdir.

 • Üçüncü Parti Çerezler: Ziyaretçisi olunan internet sitesi dışındaki organizasyonlarla tanımlanan ve tanımlandığı hizmete dair siteye raporlama yapılmasını sağlayan çerezlerdir.

 

PORTAL’DA HANGİ ÇEREZLER KULLANILMAKTADIR?

 

Portal üzerinde kullanmakta olduğumuz çerezler, zorunlu/teknik ve performans çerezleridir. Bunlar size ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermez ve sizi kişisel olarak tanımlayamaz. Kullandığımız çerezlere ilişkin bilgi, kullanım amacı ve süresi aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 

 

Çerezin Adı

 

Çerezin Amacı

DoubleClick Ad Exchange-Buyer

Portal’ın ziyaretçi sayılarını ve bulunduğu bölgelere göre dağılımını, ziyaretçilerin Portal’a gelmelerini sağlayan linkleri, Portal’da geçirdiği vakti ve ilgilendikleri sekmeleri belirlemek amaçlı kullanılan çerez çeşididir. Üçüncü parti çerezdir.

Tawk

Portal’ı kullanan ziyaretçilerimizle görüşebilmemiz ve anında geri bildirim yapabilmemiz amacıyla kullanılan bir iletişim çerezidir. Üçüncü parti çerezdir.

 

PORTAL ÜZERİNDEKİ ÇEREZLERİ HANGİ AMAÇLARLA KULLANIYORUZ?

 

Portal’ı aynı cihazla tekrar ziyaret etmek istediğinizde, tarayıcınız cihazınızda Portal adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Kayıt bulması durumunda kaydın içindeki veriyi Portal’a ileterek Portal’ın daha önce de ziyarette bulunduğunuzu anlamasını sağlar. Bu şekilde Portal, size iletilecek içeriği belirler. 

 

Kullandığımız çerezler;

 

 • Portal arayüzünün ve özelliklerinin arzu edildiği gibi kullanılması için zorunludur.

 • Gelecekte bulunacağınız ziyaretler sırasındaki faaliyetleri hızlandırmanızı sağlar.

 • Portal’ın ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamamızı sağlayarak, istatistiki verileri bir araya getirmemize ve bu veriler doğrultusunda içerik geliştirmemize yardımcı olur.

 • Sizinle daha hızlı iletişim kurabilmemiz amacıyla kullanılmaktadır.

 • Bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

 

ÇEREZ TERCİHLERİ NASIL YÖNETİLİR?

 

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesinin cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda, daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Ancak çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, bazı tercihleri ​​manuel olarak ayarlamanız gerekebilir, hesabınızı/hesaplarınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için Portal’daki bazı özellikler ve hizmetler düzgün çalışmayabilir. Tarayıcınızın ayarlarını aşağıdaki tablodan ilgili link’e tıklayarak değiştirebilirsiniz.

 

 

Çerezlerin nasıl yerleştirildiği, nasıl görüleceği ve nasıl yönetilip silineceği dahil olmak üzere çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org sayfalarını ziyaret edebilir, Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için ‘İletişim’ sekmesini kullanabilirsiniz.